en stress management

Importanţa organizării ierarhice în managementul stresului

Posted on Posted in Economie

Marius Călin BENEA

Conducerea operativă începe cu consiliul de administraţie şi se continuă până la ultima funcţie de conducere a cadrelor aflate pe locurile de muncă.

În stabilirea numărului de niveluri (trepte) de conducere şi a numărului cadrelor subalterne direct, se ţine seama de acelaşi principiu al echilibrului dintre volumul şi complexitatea problemelor de decizie, pe de o parte, iar pe de altă parte, de capacitatea persoanei însărcinate să execute funcţia de conducere respectivă, de a le face faţă.

Un rol important în adoptarea modului de conducere îl joacă nivelul de pregătire al subalternilor. În cazul în care subalternii au un nivel de pregătire elementar, de obicei se practică modul autoritar de conducere. Decizia conducătorului este obligatorie pentru subalterni. Rămâne la latitudinea sa dacă este cazul să-i consulte în prealabil. Acest mod de conducere s-ar putea reprezenta printr-o piramidă. Când nivelul de pregătire al subalternilor este scăzut, ei execută lucrări simple, baza piramidei poate fi mare, cuprinzând un număr relativ mare de subalterni. Iar înălţimea poate fi mică, putându-se asigura conducerea de către unul dintre foştii executanţi care a dovedit calităţi de conducător. Astfel de colective se întâlnesc la lucrări de masă cu nivel scăzut de complexitate în care se folosesc unelte simple. Solicitările şi intervenţiile conducătorului sunt sporadice.

Pe măsură ce nivelul de complexitate al lucrărilor creşte, sporind în acelaşi timp ponderea subalternilor mai ales cu pregătire medie şi într-o oarecare măsură superioară, baza piramidei se micşorează din ce în ce mai mult, iar înălţimea creşte. Pregătirea conducătorului trebuie să fie cel puţin medie, iar dacă în colectiv sunt şi cadre cu pregătire superioară, este necesar ca pregătirea acestuia să fie superioară. Caracterul autoritar al conducerii se atenuează parţial, conducătorul colectivului fiind în situaţia să consulte în prealabil pe subalternii care au aceeaşi pregătire. În colectivele cu o astfel de conducere, conducătorul este mai frecvent solicitat de subalterni, iar pentru a lua decizii corespunzătoare, competenţa sa profesională superioară este imperios necesară.

În colectivele în care ponderea subalternilor cu pregătire superioară este predominantă, modul de conducere autoritar constituie o greşeală. Aceasta este situaţia în colectivele de cercetare, de proiectare, de învăţământ, de consultanţi în diferite domenii. Competenţa membrilor colectivului generează dorinţa acestora de a pune în valoare, creând satisfacţia împlinirii profesionale prin contribuţia eficientă pe care o pot aduce. Datorită competenţei ridicate, aceştia au atitudine critică atât în analizele pe care le efectuează, cât şi faţă de soluţiile pe care s-ar încerca să li se impună fără a fi consultaţi. În aceste condiţii, nu numai pentru consultarea prealabilă, dar şi stimularea creativităţii se impun cu necesitate. Un astfel de colectiv nu se mai poate reprezenta printr-o piramidă, ci printr-un cilindru în care conducerea nu se mai asigură prin autoritate, ci prin colaborare colegială.

Conducătorul nu mai este comandant, ci un coordonator al unui colectiv în care problemele se discută şi se iau hotărâri colective, obligatorii pentru toţi membrii.

Într-o întreprindere industrială găsim toate cele trei tipuri de colective. Ceea ce este comun tuturor colectivelor este convergenţa eforturilor lor, realizarea planului întreprinderii, în toate secţiunile sale. În relaţiile ierarhice, indiferent de modul de conducere, autoritar sau colegial, decizia şefului ierarhic, în primul caz sau a organului de conducere colectivă, în al doilea caz, este obligatorie pentru subalternii executanţi.

Funcţionarea impecabilă a comunicaţiilor ierarhice interpersonale, la toate nivelurile, este condiţionată de respectarea principiului relaţiilor dintre persoanele cu drept de decizie şi cele cu obligaţie de executare: un executant să depindă de o singură persoană cu drept de decizie. Acest principiu presupune o delimitare precisă a componenţelor şi a responsabilităţilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *